telefon

690 069 300

email

info@eyse.eu

WARUNKI I CENNIK WYNAJMU

Umowa Najmu XX/2019

Zawarta w dniu ………………………………………………..we Wrocławiu,

pomiędzy :
Pawłem Graczykiem, ul. Głogowska 2/42, 53-621 Wrocław, REGON: 022528439,
NIP: 576-154-36-85,
zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym

a

Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:
adres e-mail:
zwanym w dalszej części umowy Najemcą.

§ 1 Przedmiot umowy

  1. Przedmiotem umowy jest wynajęcie urządzenia EXOGEN 4000+, zwanym dalej Exogen.
  2. Najem polega na oddaniu Najemcy urządzenia Exogen do użytkowania na okres obowiązywania umowy.
  3. Stan licznika zabiegów:………………………………………………………………………………
  4. Numer seryjny wypożyczonego urządzenia……………………………………………………….

§ 2 Czas i termin trwania umowy
1. Exogen zostaje wysłany KORZYSTAJĄCEMU niezwłocznie po przesłaniu podpisanej umowy oraz zapłaceniu ceny wypożyczenia oraz wpłaceniu kaucji.
2. Za pierwszy dzień wynajmu uznaje się dzień dostarczenia urządzenia do najemcy. Dowodem wydania rzeczy najemcy jest potwierdzenie z systemu informatycznego firmy kurierskiej dostarczającej urządzenie
3. Najemca bierze urządzenie Exogen w najem na okres XXX
4. Jeden dzień wynajmu równa się jednemu użytemu impulsowi. W przypadku wykorzystania większej ilości impulsów niż dni, z każdy dodadatkowo użyty impuls zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości ceny wynajmu urządzenia exogen za jeden dzień.
5. Umowa najmu może być każdorazowo przedłużona aneksem do poniższej umowy. Umowę należy przedłużyć najpóźniej w ostatni dzień obowiązywania umowy.

§ 3 Zakończenie umowy najmu
1. Po zakończeniu najmu Najemca zwróci urządzenie Exogen w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie uwzględniające wykorzystywanie urządzenia Exogen przez Wynajmującego w celach związanych z prowadzoną przez niego działalnością
2. O terminie zwrotu urządzenia Exogen, najemca zostanie poinformowany osobną wiadomością elektroniczną na podany przez najemcę adres poczty elektronicznej.
3. Najemca jest zobowiązany do wydania zapakowanego urządzenia Exogen firmie kurierskiej najpóźniej dzień po zakończeniu umowy najmu. W przypadku kiedy dzień ten jest wolny od pracy termin wydania urządzenia przypada na następny dzień roboczy.

§ 4 Obowiązki wynajmującego
1. Wynajmujący przekazuje najemcy sprawnie technicznie urządzenie Exogen, co sprawny technicznie, co KORZYSTAJĄCY stwierdza własnoręcznym podpisem.
2. Wynajmujący pokrywa koszt wysłania urządzenia Exogen.
3. Urządzenie Exogen jest dostarczane do najemcy wraz z umową najmu oraz protokołem przekazania przez firmę kurierską.

§ 5 Obowiązki najemcy
1. Najemca jest zobowiązany podpisać umowę przy odbiorze urządzenia od kuriera oraz protokół przekazania.
2. Stan urządzenia Exogen należy sprawdzić w obecności kuriera i podpisać protokół przekazania.
3. W przypadku otrzymania uszkodzonego urządzenia, należy z kurierem sporządzić protokół szkody i bez zwłoki poinformować wynajmującego o otrzymaniu uszkodzonego urządzenia w formie wiadomości elektronicznej pod adresem eyse.info@gmail.com
4. Najemca zobowiązuje się pokryć straty związane z ewentualnym zgubieniem lub zniszczeniem urządzenia.
5. Najemca zobowiązuje się do użytkowania Exogenu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi oraz ponosi za sprzęt odpowiedzialność od momentu jego wypożyczenia.

§ 6 Opłaty i płatności
1. Opłatę za wynajęcie urządzenia Exogen najemca ponosi z góry w wysokości 25 złotych za każdy dzień trwania umowy.
2. Najemca jest zobowiązany do uiszczenia kaucji w kwocie 200 złotych, zwracanej w przeciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia dotarcia urządzenia Exogen do siedziby wynajmującego.
3. Wynajmujący, z wpłaconej kaucji, może zaspokoić swoje roszczenia względem najemcy, w szczególności pokryć koszty naprawy uszkodzonego urządzenia Exogen oraz opłaty za opóźnione odesłanie.
4. Tytuł przelewu powinien brzmieć czynsz i kaucja za urządzenie Exogen oraz zawierać imię i nazwisko najemcy.
5. Płatność za wynajem oraz wpłata kaucji nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego:
Paweł Graczyk
Ul. Głogowska 2/42
53-621 Wrocław
43 2030 0045 1110 0000 0419 9140
6. Opłata za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odesłaniu urządzenia wynosi 50 złotych

§ 7 Wypowiedzenie umowy
1. Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wynajmującego oraz w sytuacji, gdy wynajmujący kolejny raz nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie za okres najmu urządzenia Exogen przypadający do dnia rozwiązania umowy.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub na wskazany adres poczty elektronicznej: eyse.info@gmail.com

§ 8 Postanowienia końcowe
Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszystkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.

……………………………………………… …………………………………………………….
Wynajmujący Najemca

O nas

Firma Eyse oferuje szeroką gamę okularów specjalistycznych, a także urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, takich jak np. Exogen wspomagający zrost kostny.

Informacje

Cennik okularów

Współpraca dla firm

Kontakt

690 069 300

info@eyse.eu

Facebook

Instagram

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.